WOLNE MIASTO

funkcja:Zespół budynków mieszkalnych

Gdańsk, ul. Cedrowa

Projekt II Sp. z o.o. grupa Eco Classic

w realizacji


- liczba mieszkań 1250
- łącznie powierzchnia użytkowa 56 217 m2
- powierzchnia usługowa 3937 m2
- kompleksowa dokumentacja projektowa w opracowaniu

pracownia zrealizowała projekt zagospodarowania terenu osiedla

Zespół 9 nowych budynków mieszkalno-usługowych w zabudowie wielorodzinnej o różnej liczbie kondygnacji. Przewidywana liczba 1250 mieszkań nadaje zespołowi rangę samodzielnego osiedla. Wzdłuż głównej osi kompozycyjnej przebiegającej na linii wschód-zachód, mniej więcej w połowie szerokości obiektu, zaprojektowano 8 jednostek. W rzucie każda z nich zbliżona jest do litery U, a poziome boki poszczególnych jednostek tworzą pierzeje głównego ciągu kompozycyjnego, natomiast boki pionowe zamykają otwarte wewnętrzne dziedzińce. Każda z jednostek ma swój wewnętrzny dziedziniec otwarty na zewnątrz całego osiedla. Układ dróg i parkingów został rozmieszczony na obrzeżach zespołu, a układ ciągów pieszych w jego wnętrzu. Przyjęta zasada kompozycyjno-funkcjonalna w zakresie komunikacji stwarza czytelny układ ciągów pieszych - głównego w kierunku wschód- zachód i ciągów do niego prostopadłych przebiegających pomiędzy jednostkami budynków a łączącymi główną oś z wejściami do poszczególnych budynków i doprowadzającymi piesze ciągi do ulic i parkingów rozmieszczonych na obrzeżach jednostek urbanistycznych. Zaprojektowany układ urbanistyczny pozwala na czytelne rozmieszczenie funkcji w obrębie osiedla. Funkcje usługowe zostały rozlokowane w parterach poszczególnych jednostek wzdłuż głównego ciągu pieszego. Funkcje mieszkalne będące funkcjami podstawowymi rozmieszczono na wyższych kondygnacjach ciągu głównego i wszystkich pozostałych częściach jednostek urbanistycznych. Przyjęty układ zabudowy pozwala na korzystne jej dostosowanie do wymagającej rzeźby terenu w obszarze nieruchomości.

urbanistyka: Kozikowski Design Spółka Jawna architektura: Fabiński, Gocłowski - Architekci Sp. z o.o.